soft body nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

soft body nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm soft body giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của soft body.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • soft body

    * kinh tế

    độ mềm