soft news nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

soft news nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm soft news giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của soft news.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • soft news

    news that does not deal with serious topics or events

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).