red mullet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

red mullet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm red mullet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của red mullet.

Từ điển Anh Việt

  • red mullet

    * danh từ

    <động> cá phèn

Từ điển Anh Anh - Wordnet