surmullet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

surmullet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm surmullet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của surmullet.

Từ điển Anh Việt

  • surmullet

    /sə:'mʌlit/

    * danh từ

    (động vật học) cá phèn ((cũng) red mullet)

Từ điển Anh Anh - Wordnet