pre screener nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pre screener nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pre screener giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pre screener.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pre screener

    * kỹ thuật

    màn lược sơ cấp

    cơ khí & công trình:

    màng lọc sơ cấp