prefer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prefer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prefer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prefer.

Từ điển Anh Việt

 • prefer

  /pri'fə:/

  * ngoại động từ

  thích hơn, ưa hơn

  to prefer beer to wine: thích bia rượu hơn rượu vang

  to prefer to stay: thích ở lại hơn

  đề bạt, thăng cấp (ai vào một chức vị nào)

  đưa ra, trình

  to prefer a charge against someone: đem trình ai, tố cáo ai (tại toà, tại sở công an...)

  to prefer arguments: đưa ra những lý lẽ

 • prefer

  thích hơn, ưu hơn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • prefer

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  thích hơn

  ưa hơn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • prefer

  like better; value more highly

  Some people prefer camping to staying in hotels

  We prefer sleeping outside

  promote over another

  he favors his second daughter

  Synonyms: favor, favour

  give preference to one creditor over another

  Similar:

  choose: select as an alternative over another

  I always choose the fish over the meat courses in this restaurant

  She opted for the job on the East coast

  Synonyms: opt