preferred stock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

preferred stock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm preferred stock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của preferred stock.

Từ điển Anh Việt

 • preferred stock

  * danh từ

  cổ phiếu ưu tiên

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • preferred stock

  * kinh tế

  chứng khoán ưu đãi

  cổ phần ưu đãi

  cổ phiếu ưu đãi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • preferred stock

  stock whose holders are guaranteed priority in the payment of dividends but whose holders have no voting rights

  Synonyms: preferred shares, preference shares