preferred limit s and fits nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

preferred limit s and fits nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm preferred limit s and fits giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của preferred limit s and fits.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • preferred limit s and fits

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    hệ dung sai lắp ghép (Mỹ)