preferred numbers nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

preferred numbers nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm preferred numbers giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của preferred numbers.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • preferred numbers

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    số ưu tiên