preferred liabilities nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

preferred liabilities nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm preferred liabilities giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của preferred liabilities.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • preferred liabilities

    * kinh tế

    nợ ưu tiên