preferred values nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

preferred values nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm preferred values giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của preferred values.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • preferred values

    * kỹ thuật

    giá trị ưu tiên