preferred position nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

preferred position nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm preferred position giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của preferred position.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • preferred position

    * kinh tế

    vị trí được ưa hơn (của trang quảng cáo trên báo)

    vị trí ưu tiên