preferred virtual machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

preferred virtual machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm preferred virtual machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của preferred virtual machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • preferred virtual machine

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    máy ảo ưu tiên