preferred acceptable quality levels nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

preferred acceptable quality levels nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm preferred acceptable quality levels giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của preferred acceptable quality levels.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • preferred acceptable quality levels

    * kỹ thuật

    mức chất lượng ưu tiên có thể chấp nhận