preferred class nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

preferred class nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm preferred class giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của preferred class.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • preferred class

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    lớp ưu tiên