preferential nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

preferential nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm preferential giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của preferential.

Từ điển Anh Việt

 • preferential

  /,prefə'renʃəl/

  * tính từ

  ưu đâi, dành ưu tiên cho; được ưu đâi, được ưu tiên

  preferential right: quyền ưu tiên

  preferential duties: thuế ưu đâi (dành cho một nước nào... khi đánh vào hàng nhập...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • preferential

  * kinh tế

  ưu đãi

  ưu tiên

  * kỹ thuật

  ưu tiên

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • preferential

  Similar:

  discriminatory: manifesting partiality

  a discriminatory tax

  preferential tariff rates

  preferential treatment

  a preferential shop gives priority or advantage to union members in hiring or promoting