precast nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

precast nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm precast giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của precast.

Từ điển Anh Việt

 • precast

  * tính từ

  (bê tông) đúc sẵn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • precast

  * kỹ thuật

  chế tạo sẵn

  lắp ghép

  xây dựng:

  đúc sẵn

  được đúc sẵn

  sự đúc sẵn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • precast

  of structural members especially of concrete; cast into form before being transported to the site of installation