precast reinforced concrete products plant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

precast reinforced concrete products plant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm precast reinforced concrete products plant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của precast reinforced concrete products plant.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • precast reinforced concrete products plant

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    nhà máy bêtông cốt thép lắp ghép