precast concrete manufacturing yard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

precast concrete manufacturing yard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm precast concrete manufacturing yard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của precast concrete manufacturing yard.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • precast concrete manufacturing yard

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bãi chế tạo bê tông đúc sẵn