precast concrete wall panel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

precast concrete wall panel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm precast concrete wall panel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của precast concrete wall panel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • precast concrete wall panel

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    panen tường bằng bê tông đúc sẵn