precast beam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

precast beam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm precast beam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của precast beam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • precast beam

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    rầm đúc sẵn