precasting yard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

precasting yard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm precasting yard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của precasting yard.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • precasting yard

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bãi đúc sẵn