precast sectional piles nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

precast sectional piles nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm precast sectional piles giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của precast sectional piles.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • precast sectional piles

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cọc đúc sẵn bằng nhiều đoạn