precast anchor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

precast anchor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm precast anchor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của precast anchor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • precast anchor

    * kỹ thuật

    neo đúc sẵn