precast hollow concrete block nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

precast hollow concrete block nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm precast hollow concrete block giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của precast hollow concrete block.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • precast hollow concrete block

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khối bê tông rỗng đúc sẵn