poison nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

poison nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm poison giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của poison.

Từ điển Anh Việt

 • poison

  /'pɔizn/

  * danh từ

  chất độc, thuốc độc

  slow poison: chất dùng nhiều có hại

  (nghĩa bóng) thuyết độc hại, thuyết đầu độc

  to hate each other like poison

  ghét nhau như đào đất đổ đi

  what's your poison?

  (thông tục) anh uống cái gì nào?

  * ngoại động từ

  bỏ thuốc độc, tẩm thuốc độc

  làm hư bằng chất độc hại

  (nghĩa bóng) đầu độc, làm hư hỏng; phá, phá hoại (niềm vui, hạnh phúc của ai...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • poison

  * kinh tế

  chất độc

  nhiễm độc

  thuốc độc

  * kỹ thuật

  chất hấp thụ

  y học:

  chất độc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • poison

  any substance that causes injury or illness or death of a living organism

  Synonyms: toxicant, poisonous substance

  anything that harms or destroys

  the poison of fascism

  spoil as if by poison

  poison someone's mind

  poison the atmosphere in the office

  kill with poison

  She poisoned her husband

  add poison to

  Her husband poisoned her drink in order to kill her

  Synonyms: envenom

  kill by its poison

  This mushrooms can poison

  administer poison to

  She poisoned her husband but he did not die