poisonous cargo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

poisonous cargo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm poisonous cargo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của poisonous cargo.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • poisonous cargo

    * kinh tế

    hàng chở có chất độc