poisonous snake nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

poisonous snake nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm poisonous snake giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của poisonous snake.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • poisonous snake

    * kỹ thuật

    y học:

    rắn độc