poisonousness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

poisonousness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm poisonousness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của poisonousness.

Từ điển Anh Việt

  • poisonousness

    xem poisonous