poisonous gas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

poisonous gas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm poisonous gas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của poisonous gas.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • poisonous gas

    * kỹ thuật

    khí độc