poisonous plant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

poisonous plant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm poisonous plant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của poisonous plant.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • poisonous plant

    a plant that when touched or ingested in sufficient quantity can be harmful or fatal to an organism

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).