poisonous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

poisonous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm poisonous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của poisonous.

Từ điển Anh Việt

 • poisonous

  /'pɔiznəs/

  * danh từ

  độc, có chất độc

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • poisonous

  * kỹ thuật

  độc

  độc hại

  hóa học & vật liệu:

  thuốc độc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • poisonous

  having the qualities or effects of a poison

  Synonyms: toxicant

  not safe to eat

  marked by deep ill will; deliberately harmful

  poisonous hate

  venomous criticism

  vicious gossip

  Synonyms: venomous, vicious