venomous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

venomous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm venomous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của venomous.

Từ điển Anh Việt

 • venomous

  /'venəməs/

  * tính từ

  độc

  a venomous snake: một con rắn độc

  a venomous sting: ngòi độc

  nham hiểm, độc ác

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • venomous

  * kỹ thuật

  y học:

  tiết nọc độc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • venomous

  Similar:

  deadly: extremely poisonous or injurious; producing venom

  venomous snakes

  a virulent insect bite

  Synonyms: virulent

  poisonous: marked by deep ill will; deliberately harmful

  poisonous hate

  venomous criticism

  vicious gossip

  Synonyms: vicious