poison sumac nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

poison sumac nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm poison sumac giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của poison sumac.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • poison sumac

    dermatitis resulting from contact with a poison sumac plant

    Similar:

    poison ash: smooth American swamp shrub with pinnate leaves and greenish flowers followed by greenish white berries; yields an irritating oil

    Synonyms: poison dogwood, Toxicodendron vernix, Rhus vernix

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).