poisoning capacity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

poisoning capacity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm poisoning capacity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của poisoning capacity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • poisoning capacity

    * kinh tế

    mức độ độc