poison pea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

poison pea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm poison pea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của poison pea.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • poison pea

    Similar:

    poison bush: any of various Australian evergreen shrubs of the genus Gastrolobium having whorled compound leaves poisonous to livestock and showy yellow to deep reddish-orange flowers followed by two-seeded pods

    Synonyms: gastrolobium

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).