poison put nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

poison put nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm poison put giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của poison put.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • poison put

    * kinh tế

    biện pháp phòng độc