poison fish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

poison fish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm poison fish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của poison fish.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • poison fish

    * kinh tế

    cá độc