poison tobaco nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

poison tobaco nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm poison tobaco giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của poison tobaco.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • poison tobaco

    * kỹ thuật

    y học:

    cây kỳ nam