poison pen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

poison pen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm poison pen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của poison pen.

Từ điển Anh Việt

  • poison pen

    /'pɔiznpen/

    * danh từ

    người viết thư nặc danh (gửi cho một người nào)