envenom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

envenom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm envenom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của envenom.

Từ điển Anh Việt

 • envenom

  /in'venəm/

  * ngoại động từ

  bỏ thuốc độc vào; tẩm thuốc độc

  đầu độc (tâm hồn...)

  làm thành độc địa (lời lẽ, hành động...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • envenom

  Similar:

  embitter: cause to be bitter or resentful

  These injustices embittered her even more

  Synonyms: acerbate

  poison: add poison to

  Her husband poisoned her drink in order to kill her