piece of data (pod) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

piece of data (pod) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm piece of data (pod) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của piece of data (pod).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • piece of data (pod)

    * kỹ thuật

    đoạn dữ liệu