pacific time nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pacific time nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pacific time giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pacific time.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pacific time

    standard time in the 8th time zone west of Greenwich, reckoned at the 120th meridian west; used in far western states of the United States

    Synonyms: Pacific Standard Time, PST

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).