pacific mackerel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pacific mackerel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pacific mackerel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pacific mackerel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pacific mackerel

    * kinh tế

    Cá thu Nhật Bản (Thái Bình Dương)