pacific asia travel association nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pacific asia travel association nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pacific asia travel association giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pacific asia travel association.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pacific asia travel association

    * kinh tế

    Hiệp hội Du lịch Châu Á-Thái Bình Dương