pacific ocean region-por nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pacific ocean region-por nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pacific ocean region-por giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pacific ocean region-por.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pacific ocean region-por

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Vùng Thái Bình Dương