pacific rim smds interest group (prsig) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pacific rim smds interest group (prsig) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pacific rim smds interest group (prsig) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pacific rim smds interest group (prsig).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pacific rim smds interest group (prsig)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Nhóm lợi ích SMDS của vành đai Thái Bình Dương