pacific giant salamander nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pacific giant salamander nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pacific giant salamander giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pacific giant salamander.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pacific giant salamander

    large (to 7 inches) salamander of western North America

    Synonyms: Dicamptodon ensatus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).