pacific lamprey nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pacific lamprey nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pacific lamprey giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pacific lamprey.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pacific lamprey

    * kinh tế

    cá miệng tròn Thái Bình Dương