pacific bottlenose dolphin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pacific bottlenose dolphin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pacific bottlenose dolphin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pacific bottlenose dolphin.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pacific bottlenose dolphin

    a bottlenose dolphin found in the Pacific Ocean

    Synonyms: Tursiops gilli

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).